توانبخشی شناختی و توانمندی ذهن
استفاده از جدیدترین روش های تکنولوژی و غیر تکنولوژی بر پایه مطالعات مغزی جهت افزایش توجه، تمرکز، بهبود حافظه، انعطاف پذیری ذهن و کاهش مشکلات یادگیری در کودکان و نوجوانان