روان درمانی
روان درمانی انفرادی و گروهی در نوجوانان و با هدف کاهش مشکلات هیجانی، تحصیلی، ارتباطی و خانوادگی اجرا می شود.