درمانگر نوجوان

سالومه پژمان
كارشناسى ارشد روانشناسى بالينى كودك و نوجوان 
تهران، دانشگاه شهيد بهشتى، دانشكده روانشناسى و علوم تربيتى
عنوان پايان نامه: اثربخشى قصه گويى مبتنى بر دلبستگى توسط مادر بر تاب آورى كودك

كارشناسى روانشناسى عمومى
قزوين، دانشگاه بين المللى امام خمينى، دانشكده علوم اجتماعى
عنوان پايان نامه: تحليل شخصيت در آثار فروغ فرخزاد از نقطه نظر روانكاوى 

سوابق شغلى:
-روان درمانى پيش نوجوان 
-روان درمانى كودك
-ارزياب تشخيصى كودك و نوجوان
-ارزياب اتيسم و درمانگر ABA
-قصه درمانى


حيطه علاقه مندى:
-درمان رفتارى-شناختى
-منتاليزيشن كودك و رويكردهاى مبتنى بر دلبستگى
-حوزه هاى ميان رشته اى ادبيات و روانشناسى