مدیر داخلی

سیده زهرا جوادی
سمت: مدیر داخلی

 

تحصیلات: کارشناس روانشناسی از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز