هنر درمانی
موسیقی درمانی، نمایش درمانی و دیگر گرایش های هنر درمانی به صورت انفرادی و گروهی در کودکان و نوجوانان به کار برده می‌شود.