کار درمانی
خدمات تخصصی کار درمانی در کاهش مشکلات حسی_حرکتی کودکان با نیازهای خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد.